Co s výživným, když vás koronavirus připravil o příjmy

Pandemie koronaviru dopadla na celou společnost a tisíce lidí připravila minimálně na několik měsíců o velkou část jejich příjmů. V takové situaci je často výzvou zvládnout uhradit všechny životní potřeby a k nim ještě výživné na děti. Co se dá v takové situaci dělat, aby se vám ulehčilo?

Jak se dá snížit výživné?

V první řadě vždy doporučujeme zkusit se dohodnout s druhým rodičem, než se odebrat rovnou před soud. Dohoda je nejrychlejší a nejméně agresivní způsob řešení. Je ale jasné, že často není možné jí dosáhnout. V takovém případě nezbývá než se obrátit na soud s návrhem na určení výše výživného, podle § 923 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení může soud změnit dohodu i již platné rozhodnutí o výši výživného pro nezletilé dítě v případě podstatné změny poměrů dítěte i povinného rodiče. Výši vyživovací povinnosti může soud snížit, zvýšit a dokonce i zrušit.

Co se počítá jako podstatná změna poměrů?

Podstatnou změnou poměrů na straně povinného rodiče se myslí například ztráta zaměstnání, invalidita, úpadek nebo třeba vznik a zánik jiné vyživovací povinnosti. Je to zkrátka objektivní stav, do kterého se daný rodič dostal jak vlastní vinou, tak i nezaviněně. Při ztrátě zdrojů obživy z důvodu dočasné ztráty zaměstnání soud zkoumá důvody vzniku takové situace a dále ostatní majetkové poměry povinného, tedy jiné potenciální zdroje příjmů, existenci majetku, životní styl daného rodiče nebo majetkové poměry příbuzných. Při déletrvající nezaměstnanosti rodiče je situace o něco komplikovanější, zvláště pokud nemá žádný další majetek ani perspektivu jiných příjmů. V takových případech soudy obvykle spoléhají na informace od příslušného úřadu práce, zda je tam povinný evidován jako uchazeč o zaměstnání, zda jsou dostupná pracovní místa v jeho oboru, jaký by byl jeho potenciální výdělek s přihlédnutím k jeho kvalifikaci a zkušenostem a zda má rodič reálnou šanci zaměstnání získat.

Jak soud rozhodne?

Pokud soud na základě výše popsaných kritérií dojde k závěru, že rodiči jakožto povinné osobě znatelně poklesly příjmy bez jeho zavinění a placením výživného by bylo ohroženo jeho existenční nebo životní minimum, může výživné snížit.

Shrnutí

Kvůli koronakrizi se mnoho povinných rodičů dostává do situace, kdy si nemůže dovolit výživné platit. V takové situaci je možné podat soudu návrh na snížení výživného, . Lze předpokládat, že v současnosti, kdy celé obory nejsou schopny fungovat kvůli opatřením vlády, nebude problém doložit nezaviněnou ztrátu příjmů. Záležet ovšem bude i na ostatních zmíněných faktorech a na vlastním posouzení soudu.

Publikováno: 07. 05. 2020

Kategorie: Lifestyle

Autor: Romana Dohnalová